Kierownik Katedry i Kliniki chorób Wewnętrznych Pneumonologii i Alergologii
specjalista w zakresie chorób wewnętrznych, pneumonologii, kardiologii i alergologii
Od 27 lat konsultant wojewódzki w dziedzinie choroby płuc.

Autor i współautor ponad 700 publikacji oraz wielu doniesień zjazdowych prezentowanych na kongresach i konferencjach Towarzystw Naukowych w kraju, Europie i USA \ Impact Factor- 110

Kierownik 13 projektów naukowych Min. Nauki: (międzynarodowego, rozwojowego, 3 własnych i 8 promotorskich) 16 osób uzyskała tytuł dr med. 3 dr hab. i tytuł profesora

Członek Rady Naukowej I Wydziału Lekarskiego WUM, Instytutu Gruźlicy Chorób Puc oraz Wojskowego Instytutu Medycznego .

Pełniła funkcje organizacyjne w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym :: koordynator Programu Socrates- Erazmus, Prodziekan I Wydz. Lekarskiego i Prorektor d/s Nauki i Współpracy z Zagranicą. Była Członkiem Interdyscyplinarnego Zespołu ds. Współpracy z Zagranicą przy Min. Nauki

Z jej inicjatywy powstało porozumienie Ogólnopolska Akademicka Platforma Medyczna sygnowane przez Min Zdrowia i władze rektorskie 10 Uniwersytetów Medycznych , które miało na celu integracje ośrodków medycznych Polsce stworzenie wspólnej platformy badawczej.

W latach 2009-2011 Przewodnicząca Komisji Chorób Układu Oddechowego Komitetu Patofizjologii Klinicznej Polskiej Akademii Nauk, Przewodnicząca Zespołu Integracyjno-Eksperckiego ds. Klinicznych Nauk Medycznych i Członek Komitetu Terapii Monitorowanej i Nauki o Leku

Członek Rady Naukowej wielu czasopism medycznych: Wiadomości Lekarskie, Polski Merkuriusz Lekarski Pneumonologia i Alergologia Polska . Astma Alergia Immunologia, Int J. Pneumonol and Immunology, J of Pediatric Pneumonology and Related Research, Onko Review, Standardy Medyczne, Nowa Klinika, Terapia

Członek wielu Towarzystw Naukowych w kraju ( PTChP i PTA) i zagranicą ERS ,EAAI, ATS.W American College Chest Physician pelni funkcję Regent for Poland

Kierownik naukowy konferencji o zasięgu międzynarodowym i krajowych.

Udział w komisjach powoływanych przez Ministra Zdrowia :(Zespól ekspercki ds. prac nad Centralną Bazą Świadczeń Opieki Zdrowotnej, Przewodnicząca Zespołu ekspertów ds. akredytacji szpitali w chorobach płuc, Zespół do opracowania programu specjalizacji , Zespół Ekspertów ds. uznawania stażu za granica, Komisja ds. chorób płuc przy Ministrze Zdrowia, który przygotował program tworzenia pododdziałów NIV w Polsce.

Odznaczenia: Złoty krzyż zasługi. Krzyż kawalerski Odrodzenie Polski

Nagrody Ministra Zdrowia: I st za promowanie pneumonologii w medycynie europejskiej. oraz I st. za osiągnięcia dydaktyczne. 29 nagród naukowych JM Rektora, Medal za zasługi dla WUM, Honorowa Odznaka Za zasługi dla Ochrony Zdrowia, Medal 50lecia WUM, Medal stulecia ASP, Medal 100lecia Szpitala Dzieciatka Jezus, Złota odznaka Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc .

Prezes Stowarzyszenia Zdrowe Płuca które wspiera badania naukowe , szkolenia lekarzy i pacjentów.