Tadeusz Tołłoczko

Aktualnie: Profesor emerytowany Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego; Członek Korespondent Polskiej Akademii Umiejętności; Członek Rzeczywisty Societas Scientiarum Varsoviensis;Doctor Honoris CausaUniwersytetu Medycznego w Łodzi; Członek Komitetu Bioetykiprzy Prezydium PAN; Członek Komisji Etyki w Nauce PAN; Członek Odwoławczej Komisji Bioetycznejprzy Min. Zdrowia; Członek Zespołu ds. rozwoju Bazy Ekspertów Narodowego CentrumBadań i Rozwoju.

Uprzednio: Kierownik KlinikiChirurgii Naczyń i Transplantologii; Rektor Akademii Medycznej w Warszawie–2 kadencje; Przewodniczący Rady ds. Ochrony Zdrowia przy Prezydencie RP (L.Walęsa); Przewodniczący Komitetu Patofizjologii Klinicznej PAN- 3 kadencje; Przewodniczący Oddziału Warszawskiego Towarzystwa Chirurgów Polskich– 7 kadencji; Pełnił wiele innych zaszczytnych i odpowiedzialnych funkcji w instytucjach i organizacjach krajowych i zagranicznych. Wszystkie pochodziły z wyboru. Przez władza państwowe powołany został w życiu tylko jeden raz w 1952 r...... do wojska, ale za to na 6 lat.

Organizacje międzynarodowe: President of the International Hospital Federation (Londyn), Delegat narodowy do "International Society of Surgery", oraz do "International Federation of Surgical Colleges";Członek "Executive Committee" of the "IFSC”; Członek "Interim Board of the International Society for Quality Assurance";-Członek: Editorial Board of the "World Hospitals";oraz „Dialogue and Universalism”;

Członek Honorowy: Towarzystwa Chirurgów Polskich; Polskiego Towarzystwa. Zakażeń Szpitalnych; Polskiego Towarzystwa Lekarskiego; Sekcji Chirurgii Endokrynologicznej Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego.   W 1989 – w Waszyngtonie General Assembly of the International Hospital   Federation – nadałogodność"Honorary Member”.

Odznaczenia : szereg w tym Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski z Gwiazdą

Specjalność lekarska chirurgia ogólna II0, endokrynologia II0, Aktywność w zakresie chirurgii ogólnej, naczyniowej, chirurgii przełyku i chirurgii endokrynologicznej oraz zakażeń chirurgicznych. , Do chwili przejścia na emeryturę w 1999r wykonał największą w Polsce liczbę operacji nadnerczy (402) , przytarczyc (908) i wyspiaków trzustki (87). Autor: ponad 260 pracnaukowych, pierwszego w Polsce podręcznika:" Chirurgii Endokrynologicznej", Współredaktor i współautor: "Chemioterapia Zakażeń Chirurgicznych" i szeregu skryptów. Stworzył wysoko wyspecjalizowany i jeden z wiodących w Kraju, ośrodek chirurgii endokrynologicznej ze znaczącymi powiązaniami zagranicznymi. Był inicjatorem, i kierował zespołem naukowo, który jako pierwszy na świecie opracował i dokonał uwieńczonego pozytywnym wynikiem allogennego przeszczepu hodowanych komórek przytarczyc bez immunosupresji we wtornej niedoczynności przytarczyc. Liczne prace w zakresie chirurgii naczyniowej, przełyku a zwłaszcza endokrynologicznej.

CV. Urodzony w Warszawie. Dzieciństwo spędził „Nad Niemnem”.Wychowany w tradycji „Gloria Victis” i Powstania Styczniowego 1863 r..W pierwszym dniu Powstania Warszawskiego 1944r niosąc jako sanitariusz rannego żołnierza niemieckiego postanowił zostać chirurgiem. Ranny w nogę bez inwalidztwa. Studia medyczne odbył w Akademii Medycznej w Warszawie. Czuje się uczniemProf. T.Butkiewicza, J.Nielubowicza , oksfordczyków M.Sandersona i Mr M.Hardie. Szkolenia zagraniczne USA, GB i ZSRR Dania Szwecja łącznie 5 lat. Naukowa, akademicka i chirurgiczna kariera nigdy nie korzystała z pozanaukowego wsparcia. Sam siebie określa jako idealistę, niestety nie pozbawionego złudzeń, ale też i wizji i marzeń. „Nie chcę iść ani w lewo, ani w prawo, ale naprzód Starałem się być realistą, ale zawsze bez konformizmu”.