Podsumowanie dyskusji

 1. Rozwierają się nożyce wzrostu populacji ludzi w podeszłym wieku i spadku liczby zatrudnionych (w 2035 r. odpowiednie liczby wyniosą: ponad 8 milionów ludzi w podeszłym wieku i zmniejszenie liczby zatrudnionych o 2 miliony).
 2. Poprawić tę sytuację można poprzez:
  1. opóźnienie starzenia i zmniejszenie dolegliwości chorób wieku podeszłego
  2. racjonalizację opieki medycznej nad ludźmi w wieku podeszłym
  3. zwiększenie dzietności i liczby zatrudnionych
 3. Należy dążyć do wdrożenia strategii „zdrowego starzenia się" poprzez:
  • edukację na temat konieczności zachowania aktywności intelektualnej i fizycznej, nienarażania się na szkodliwe czynniki środowiska (leki, obciążające badania diagnostyczne i dym tytoniowy),
  • propagowanie zachowania odpowiedniej diety (ograniczenie tłuszczów zwierzęcych i soli kuchennej),
  • właściwe leczenie cukrzycy i nadciśnienia tętniczego.
 4. Należy popierać inicjatywę Koalicji na rzecz Zdrowego Starzenia się, przedstawioną w Białej Księdze „Zdrowe starzenie się", której zasadniczym celem jest wydłużenie życia w zdrowiu.
 5. Zwiększenie liczby geriatrów (przynajmniej ich podwojenie). Wymaga to bazy, zlokalizowanej przy wszystkich uniwersytetach medycznych w kraju (kliniki lub zakłady geriatrii), które powinny być centrami szkoleń przed- i podyplomowych.
 6. Geriatrzy powinni zająć się dokształcaniem lekarzy wszystkich specjalności w zakresie opieki nad ludźmi starymi, jako pacjentami danej specjalności.
 7. Wszyscy lekarze powinni położyć nacisk na profilaktykę najczęstszych chorób wieku podeszłego.
 8. Wszyscy lekarze (poza pediatrami i neonatologami) powinni odbywać obowiązkowe szkolenie geriatryczne w ramach stażu specjalizacyjnego.
 9. Obecnie praktykujący lekarze rodzinni powinni odbyć szkolenie geriatryczne, które powinno być uzupełniane co 2-3 lata.
 10. Pacjent w wieku podeszłym powinien mieć jednego lekarza (rodzinny, internista lub geriatra), który powinien koordynować jego leczenie. Polipragmazja, której sprzyja obecny, nieskoordynowany system opieki i brak indywidualnych kart chipowych , jest szczególnie niebezpieczna dla ludzi starych.
 11. Problemem jest szerokie stosowanie leków bez recepty przez ludzi w wieku podeszłym. Są oni szczególnie podatni na reklamy, porady i sugestie, co ułatwia manipulowanie ich decyzjami odnośnie do zakupu „rewelacyjnych" preparatów, de facto o wątpliwym lub nieudowodnionym działaniu.