III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii
Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Zakład Profilaktyki Chorób-Sercowo-Naczyniowych
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Dr hab. n. med. Bartosz Hudzik , prof. SUM ukończył Śląską Akademię Medyczną w Katowicach (obecnie Śląski. Uniwersytet Medyczny w Katowicach). Jest specjalistą chorób wewnętrznych ( od 2010 r.) i kardiologii (od 2015 r.). Stopień naukowy dr. n. med. uzyskał w 2012 r. na Wydziale Lekarskim z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu SUM. W 2017 r. Rada Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu SUN nadała mu stopień doktora habilitowanego nauk medycznych.

Od 2004 r. pracuje w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu, a od 2019 r. jest Kierownikiem Zakładu Profilaktyki Chorób Sercowo-Naczyniowych w Bytomiu. Doświadczenie kliniczne zdobywał na następujących stażach naukowych i szkoleniach: z nadciśnienia płucnego (Praga, 2007 r.), z leczenia przeciwzakrzepowego (Leiden, 2009 r., Barcelona 2018 r., Frankfurt 2019 r.).

Zainteresowania kliniczne skupiają się na leczeniu chorych z ostrymi zespołami wieńcowymi, z trombofilią oraz terapii przeciwzakrzepowej. Zainteresowania naukowe dotyczą roli cytokin w chorobie wieńcowej, funkcji płytek krwi, roli powikłań zakrzepowych i krwotocznych podczas terapii przeciwzakrzepowej.

Dorobek naukowy obejmuje 185 publikacji , w czasopismach polskich oraz zagranicznych (m.in. New England Journal of Medicine, Lancet, Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle, European Heart Journal Acute Cardiovascular Care, International Journal of Cardiology, Angiology, Atherosclerosis). Jest też autorem ponad 70 recenzji manuskryptów dla 20 czasopism z listy filadelfijskiej.

Od 2007 r. jest członkiem komitetu organizacyjnego Międzynarodowej Konferencji Kardiologicznej „Postępy w rozpoznawaniu i leczeniu chorób serca, płuc i naczyń” i Warsztatów Kardiologii Inwazyjnej odbywających się corocznie w Zabrzu. Od 2015 r. pełni także funkcję sekretarza konferencji. Jest członkiem Zespołu ds. nagród Ministra Zdrowia (od 2020 r.) oraz członkiem Komitetu Nauk Klinicznych Polskiej Akademii Nauk (w kadencji 2020–2023). Od 2019 r. jest członkiem Rady Redakcyjnej „JACC Case Reports”.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (w jego ramach Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych, Asocjacji Intewnsywnej Terapii Kardiologicznej oraz Klubu 30), European Society of Cardiology, ESC Working Group on Thrombosis, ESC Council on Stroke, European Association of Percutaneous Coronary Intervention. W 2018 r. uzyskał honorowy tytuł Fellow of the European Society of Cardiology (FESC), a w 2019r. Fellow of the American College of Cardiology (FACC).